ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပဲြစားမ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ လိမ္လည္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကို ျပင္းထန္စြာ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးေျပာ


ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပဲြစားမ်ားနွင့္ေပါင္း၍ လိမ္လည္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကို ျပင္းထန္စြာအေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စိုး (ခ) ေဒၚေမစိုး ေမးျမန္းသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ံုးတြင္ အမ်ဳိးအစား ၇ မ်ဳိးခဲြျခား၍ တိုကင္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မွတ္ပံုတင္မူရင္း အိမ္ေထာင္စုဇယားမွန္ကန္ပါက ႐ံုးအတြင္း၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေနရာအခက္အခဲမရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ၊ မရိွႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ဒု၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


''၂၀၁၅ ခုနွစ္နဲ႔ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အတြင္း သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးလိမ္လည္ခဲ့မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္းမွာ လိမ္လည္မႈ နွစ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အတြက္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွတဲ့အျပင္ ပါ၀င္ပတ္ သက္ခဲ့ျခင္းရိွတဲ့ တပ္ဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ံုးတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပဲြစားမ်ား၏ လိမ္လည္မႈကိုခံေနရေၾကာင္း ေဒၚေမစိုးက ေျပာသည္။


''အခိ်န္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာေၾကာင့္ ပဲြစားမ်ား၏ ျဖားေယာင္းလိမ္လည္ျခင္းအေပၚ ယံုၾကည္စြာလက္ခံ၍ အခိ်န္ကုန္သက္သာေစရန္ အလြယ္တကူ အလိမ္ခံေနၾကရပါတယ္။ ယခုအခါ ပဲြစား မ်ားထဲတြင္ မိမိတို႔တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားပါ ပါ၀င္ျခင္းမ်ားရိွျခင္း၊ ပဲြစားမ်ားမွာ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေဈးစကားေျပာ၍ ေနရာေက်ာ္၀င္ျခင္း၊ ျဖတ္၀င္ျခင္း၊ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို အလဲြသံုးစားလုပ္၍ စာအုပ္ေန႔ခ်င္းရမည္၊ ခ်က္ခ်င္းရမည္ဟုဆိုၿပီး နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ လုပ္စားေနသည္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူနိုင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ကိုယ္တိုင္လာေရာက္နိုင္ျခင္းမရိွသည့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္နွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူေနသူမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္(Home Service)အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည့္ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၇ မ်ဳိး ေလွ်ာက္ထားထုတ္ေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ မည္သည့္သာမန္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေစ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ရယူျဖည့္စြက္ျပီး လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးေကာင္တာ (သို႔မဟုတ္) သက္တမ္းတိုးေကာင္တာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားစစ္ေဆးေရးကတ္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူျခင္း၊ လက္ေဗြႏိွပ္ျခင္း၊  Webcam ျဖင့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုရယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းတူေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ဦးေရအမ်ဳိးအစားမညီမွ်ျခင္းနွင့္ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားအနက္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအရ လိုအပ္ခ်က္ရိွသူမ်ားကို သီးျခားအစီအစဥ္တရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည့္အတြက္ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမ်ဳိးအစား ၇ မ်ဳိးကို ခဲြျခားၿပီး တံုကင္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။


သာမန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ၇ မ်ဳိးမွာ အလည္၊ အလုပ္၊ ေက်ာင္းတက္၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ မီွခိုႏွင့္ သေဘၤာသားတို႔ ျဖစ္သည္။      


နႏၵမ်ဳိးေဆာင္